รีวิวชุดนี้ ผมจะพาไปเที่ยวประเทศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในหมู่คนไทยคือประเทศอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)  เป็นดินแดนแห่งเส้นทางสายแพรไหม (Silk Road) เนื่องจากเป็นเส้นทางการค้าตั้งแต่สมัยโบราณระหว่างจีน อินเดีย เปอร์เซีย ตะวันออกกลาง จนถึงทวีปยุโรป  ดินแดนแถบนี้จึงซึมซับอารยธรรมจากทั้งทุกด้าน รวมทั้งอิทธิพลของโซเวียตที่ปกครองกว่าร้อยปี  ผสมผสานจนเป็นรูปแบบเฉพาะที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ในบรรดาภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย  ประเทศที่อยู่ตรงกลางทวีปเป็นดินแดนที่เป็นที่รู้จักกันน้อยที่สุด มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน แต่ถูกซุกซ่อนบดบังในร่มเงาแห่งสหภาพโซเวียต  จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ประเทศเหล่านี้จึงประกาศอิสรภาพเกิดเป็นประเทศใหม่บนโลกนี้ 5 ประเทศ  เรียกรวมกันว่าเป็นเขตเอเชียกลาง (Central Asia) 

ประเทศทั้งห้า เกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 หลังจากรวมอยู่ในสหภาพเป็นเวลาร้อยกว่าปี  ทุกประเทศมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าสถาน อันได้แก่คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เคอร์กิสถาน ทาจิกิสถาน และเตอร์กเมนิสถาน  คำว่าสถานแปลว่าดินแดนหรือสถานที่นั่นเอง 

อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) แปลว่าดินแดนของชาวอุซเบก   มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเล็กน้อย และมีประชากรประมาณ 28 ล้านคน ซึ่งหนาแน่นที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางทั้งห้า

ประเทศอุซเบกิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลถึงสองชั้น ซึ่งหมายความว่าประเทศนี้ไม่มีทางออกติดทะเล และประเทศที่ล้อมรอบทุกประเทศก็เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลด้วย ได้แก่ คาซัคสถาน เตอร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน